[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
 

  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ด้วยวิธีคัดเลือก ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือการขึ้นทะเบียนงานสวัสดิการสังคม
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านจัดระเบียบ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านหลุบเลา
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านฮ่องสิม
คู่มือการปฎิบัติงานด้านเงินการบัญชี
คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แผนงานที่ 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพันธ์ไส้เดือน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แผนงานที่ 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำถุงผ้าพร้อมข้อความสกรีน จำนวน 100 ใบ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แผนงานที่ 3 ) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แผนงานที่ 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลฯตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แผนงานที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลสัตว์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตะแกรงคัดแยกขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขนาด 200 ลิตร แบบมีฝาปิด พร้อมข้อความตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านน้อยโนนสวรรค์หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านน้อยโนนสวรรค์หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รสยการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง (งานปภ.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อเครื่องคอมพิเตอร์โน๊คบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 1 วัน สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขัดแยกขยะต้นทาง ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 สำหรับโรงเรียนในเขต ตำบลหลุบเลา รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถัง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เพื่อใช้ดื่มใน สำนักงาน อบต.ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หลุบเลา (เข็มพร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.(นายนิรวิชญ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.(สิทธิเดช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขัดแยกขยะต้นทางฯ
ทดสอบลงข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯกำจัดยุงลายในเขตตำบลหลุบเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองเหล้าไห) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทดสอบลงข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาลิ่ว) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาลิ่ว) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองเหล้าไห) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำห้วย บ้า่นหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วย (ห้วยถ้ำหมี) บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาป้ายโครงการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ทั้งขาไป-ขากลับ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ เลขทะเบียน 9398 สกลนคร ของ อบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยาม อบต. (นายอรรถชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง ประจำภาคเรียน ที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง ภาคเรียน 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ Double A กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ Double A กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุมชนจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างเมรุ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรล้อยางรถยนต์คืนชีพ) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรล้อยางรถยนต์คืนชีพ) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. (นายนิรวิชญ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. (นายศิวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรล้อยางรถยนต์คืนชีพ) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม(พลาสติก)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงกลม (เหล็ก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดสมัยประชุม2562
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ (หนองตาแหลม) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ (หนองตาลิ่ว) บ้่านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ (หนองเหล้าไห) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ (หนองเหล้าไห) บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาลิ่่ว) บ้่านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม)บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง อบต.หลุบเลา ทะเบียน กน 3170 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ม ม.5 ถึง บ้านภูน้อยพัฒนา ม.12 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 2 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถไถเกรดเกลี่ยดันกองดิน หนองหล่ม หมู่ที่ 5 บ้านหล่ม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างตามโครงการชุมชนส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.กค3467 สกลนคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการชุมชนส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการชุมชนส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านฮ่องสิม ม.3 ถึง บ้านด่านตึง ม.4 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อซัมเมอร์ 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ เลขทะเบียน 9398 สกลนคร จำนวน 1 คัน(ร้านอู่ชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ เลขทะเบียน 9398 สกลนคร (บริษัท มิตซู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทดสอบลงข้อมูล
ทดสอบลงข้อมูล
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ม ม.5 ถึง บ้า่นภูน้อยพัฒนา ม.12 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ม ม.5 ถึง บ้า่นภูน้อยพัฒนา ม.12 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(แบบประปา)
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปร.4)
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านฮ่องสิม ม.3 ถึง บ้านด่านตึง ม.4 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ที่ติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง อบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษปกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร รสจืดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดความจุ 200 มิลลิลิตร รสจืดให้กับฌรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท/น้ำยาเคมีพ่นยุง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้งานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE สำหรับใช้ในงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติม/ซ่อมแซมศาลาพักญาติ บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติม/ซ่อมแซมศาลาพักญาติ บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ.5225 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว ของเก่าช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 /2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว.5291 สกลนคร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดูดน้ำตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร + ข้อต่ออลูมิเนียม + กะโหลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิง ประกอบด้วยสายดับเพลิงแบบผ้าใบ+หัวทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ของกองคลัง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ของกองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล ของกองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ไม้ 9 ช่อง ของกองคลัง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (สติกเกอร์) การออกกำลังกายติดตามขั้นบันไดสำนักงาน ระหว่างชั้นที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 (ซอยห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 (ซอยภูเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 (ซอยภูเงิน) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้่านหลุบเลาน้อย หมู่ 2 (ซอยห้วยไผ่) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพ่าน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 (เส้นที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ 11 (เส้นที่ 11 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 (เส้นที่ 1 ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 (เส้นที่ 2 ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอ๓ุพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดงานและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุน้ำมันเครื่อง ดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน 81-5370 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อวร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 (เส้นหน้าบ้านตาชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายโครงการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทษกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 (เส้นหน้าบ้านตาชม) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นที่ 1) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ5225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 (ซอยข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 (ซอยตาแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตกแต่งเวทีโดยการติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบ อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 (ซอยข้างโรงเรียน) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 (ซอยตาแสง) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายรูป ตามโครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายรูป ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์รอบหอประชุม ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับตกแต่งบริเวณสถานที่และเวที ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับตกแต่งบริเวณสถานที่และเวที ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพร้อมกรอบ ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเสนอราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้าย ประชาสัมพันธ์พร้อมโครงการฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 - บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงศิลปพื้นบ้านในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง) ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าและเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงานและพิธีเปิดงาน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าจัดตกแต่งสถานที่จัดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายเตือนทางจราจร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กท 9398 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน/พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลากิจกรรมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค 3467 สน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลารำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต. กค 3476 สกนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ อบต.หลุบเลา เป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุค่า Domainname พร้อม HOSTING 1 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆของอบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำดื่มแบบถังเพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.และบริการประชาชนที่มาติดต่องานในหน่วยงาน อบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้การเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยาม ของ อบต. เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หลุบเลา จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงกลางก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-003 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าสำรวจและคีย์ข้อมูลประชากรสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา จำนวน 15 หมู่บ้านฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร ตามตัวชี้วัดที่ ๑ มติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล/ค่าโล่รางวัล และค่ากรอบพร้อมใบเกียรติคุณฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฯป้ายไวนิลประสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานของดีเมืองภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าประชาสัมพันธ์อัดสปอตร์โฆษณา ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าการแสดงชุดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงรำ ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการพร้อมตกแต่งจัดสถานที่และค่าจ้างขนเต้นท์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ตามโครงการธรรมะอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการธรรมะอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายโครงการธรรมะอบรมคุณธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน/พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการธรรมะอบรมคุณธรรมฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการของกองช่างฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอม จำนวน 1 เครื่อง ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทบทวน อปพร.และทีมกู้ชีพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทบทวน อปพร.และกู้ชีพ ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัยฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ห้ามนำขยะทิ้งในที่สาธารณะของตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาป้ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัยฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดการฝึกอบรมตามโครงการทบทวนความรู้การป้องกันภัคคีภัยฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัยฯ
ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเลื่อยโซ่ยนต์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการทบทวนอปพร.และทีมกู้ชีพ ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษ เอ 4 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อท่อ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/เครื่องดื่มที่ไม่มีแอกอฮอล์ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ ที่ทำการ อบต.หลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ ที่ทำการ อบต.หลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ประจำปี 2562 ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เข็มขัดรัดกันตกเสาไฟฟ้าของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ของการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน/พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นเป็นปุ๋ยเคมี ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน แบบมีโช้ค ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อมีโช้ค ของกองคลัง โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการส่งเสริมอบรมอาชีพกลุ่มสตรีฯในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสตรีและผู้มีรายได้ ประจำปี 2562ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้่านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยคอก ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไร/ดินผสมสำเร็จรูป ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กค 3467 สน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปุ๋ยคอก ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctioon ชนิดเลเซอร์ LED สีจำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่่7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0089 และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก 12 นิ้ว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน/พานพุ่มทอง ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน/พานพุ่มทอง/ธงประจำรัชกาลที่ 10/ธงชาติ ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่อดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหลือใช้เอาไว้ขาย/หลักสูตรการผลิตไบโอชาร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหลือใช้เอาไว้ขาย/หลักสูตรการผลิตไบโอชาร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภููพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค3467สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาฯ วิสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง ๓ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ในเขตตำบลหลุบเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค.๓๔๖๗สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท/น้ำยาเคมีพ่นยุ่ง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โซนฮ่องสิมและโซนจัดระเบียบ จำนวน 10 หมู่บ้านฯ
ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างเหมา พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 จำนวน 5หมู่บ้านฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยทางถนนเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่อมดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกฯองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ปีงบประมาณ 2562 ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้แลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562ฯ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1/2562 ของโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ(ประจำปี 2562)ที่ติดตั้งภายในสำนักงานจำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าสำรวจและคีย์ข้อมูลประชากรสุนัข/แมว (1,394ตัวๆละบาท) ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา จำนวน 15 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ(กองช่าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาร หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระน้ำ บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพ้น บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในวันประชุมสภา ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยสิมจันทร์และห้วยขมิ้น บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยพ้น บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประักาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำ บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์/น้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาป้ายโครงการฯ/ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ/ป้ายเตือน ตามโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารในการเข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน 81-5370 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทดสอบวงข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต. กค 3467 สกลนคร จำนวน 1 คัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเโ็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔๕ วัน
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔๕ วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต. กค 3467 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามฌโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยบ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโค้ช VIP (รถบัส 2 ชั้น)ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒยนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 5225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง มวลชน ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย เราทำความดีด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถขนเต็นท์ จำนวน 20 หลังที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ไว้สำหรับรับรองผู้มาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 15 หมู่บ้าน ทั้งติดตั้งพร้อมทำการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดเวทีประชาคมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 5225 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรามปราบยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดเวทีประชาคมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธ‹เธทเน‰เธญเธญเธฒเธซเธฒเธฃเธงเนˆเธฒเธ‡เนเธฅเธฐเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ”เธทเนˆเธก เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เน€เธงเธ—เธตเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ„เธกเธเธฒเธฃเธญเธญเธเธ‚เน‰เธญเธšเธฑเธเธเ
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธˆเน‰เธฒเธ‡เธ›เน‰เธฒเธขเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เน€เธงเธ—เธตเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ„เธกเธเธฒเธฃเธญเธญเธเธ‚เน‰เธญเธšเธฑเธเธเธฑเธ•เธดเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™เน‚เธ”เธขเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธขเธฒเธ™เธžเธฒเธซเธ™เธฐเนเธฅเธฐเธ‚เธ™เธชเนˆเธ‡ เธขเธฒเธ‡เธฃเธ–เธขเธ™เธ•เนŒเธชเนˆเธงเธ™เธเธฅเธฒเธ‡ เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™ เธšเธˆ 5225 เธชเธเธฅเธ™เธ„เธฃ เน‚เ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามแผนรณรงค์ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ่สริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่งประดับสถานที่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานประเพณีลอยกระทง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานประเพณีลอยกระทง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุดรำพุทธลีลานาคราช ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่งประกับสถานที่ในบริเวณจัดงานและพิธีเปิดงานโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและสถานีวิทยุ ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมดื่มในวันประชุมสภาฯสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 3 ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค(นม)ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงาน งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 รวม 102 วัน
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มีนาคม 2562 รวม 102 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายพรรัตน์ หลินภู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายสิทธิเดช พิษสุวรรณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายอานนท์ คะแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายภาณุวัฒน์ สุขเสน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561แผ่น5(2)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อยตาจี หมู่่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3467 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัติญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทะเบียนรายชื่อ ปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 และบ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื่องจากวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษ เอ4 ขนาด 70 แกรม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง รวม 77 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทรายอะเบทพร้อมน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตตำบลหลุบเลา ตามโครงการป้องและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยผีปอบ บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสตรีมีอาชีพและมีรายได้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่24-25 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและรถแห่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ข้าวกล่อง)และนำดื่ม ตามโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเมารถรับ-ส่ง มวลชนผู้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี ตามโครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน 81-5370 สกลนคร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ้น บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านดึง หมู่ที่4 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ้นน้อย บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอก ห้วยพ้นน้อย บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศาลปู่ดำ ปู่ขาว) บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ่นน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,6,8,13,5,3,9,10 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าศาลปู่ดำ ปู่ข่าว) บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยพ่นน้อย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีต บ้าน หมู่7,หมู่6,หมู่8,หมู่13,ม.5,หมู่3,หมู่9,หมู่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องปริ้น Brother 9140 จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดงานและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหลุบเลา หมู่ที่10,11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหลุบเลา ม.10 ม.11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือ กำหนดมาตรการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน ตุลาคม (1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน เมษายน (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แจ้งผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อพิจารณารับเบี้ยยังชีพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15(ซอยบ้านยายอบ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15(ซอยตามีเดช) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตาสุข)บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาสุข) บ้านหลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านยายอบ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (ซอยตามีเดช) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลา หมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหล่ม หมู่ที่5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ปี2560
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560(เดือน พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง)โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หลุบเลา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
พื้นที่ว่างทดสอบข้อมูล
ทดสอบการลงข้อมูล
รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560(เดือนตุลาคม 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ซีซี.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 ถึง บ้านหล่ม หมู่ที่5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
คำสั่ง มอบหมายมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ทะเบียนรายชื่อ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2559
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2560-2563
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนา 4 ปี 61-64
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา
ประกาศราคาชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่8 ตำบลหลุบเลา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านจัดระเบียบ ตำบลหลุบเลา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,1,10,2,12,11,13,14,3,8,9,7(จำนวน 12 โครงการ)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4,1,10,2,12,11,13.14,3,8,9,7 (จำนวน 12 โครงการ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่6 ตำบลหลุบเลา
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1
ประราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ท่ี่่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (สายหนองค้อ-ถ้าเสี่ยงของ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่2 ถึง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่2 ถึง บ้านน้อยตาจี หมู่11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลสคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี 2559
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่5 ถึง บ้านฮ่องสิม หมู่3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่5 ถึง บ้านฮ่องสิม หมู่3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(BoxCulvert) หมู่11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(BoxCulvert) หมู่11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่5-หมู่ที่ 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5-หมู่ที่4
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปีกท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมปีกท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่5-หมู่ที่3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 -บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3
ประกาศสอบงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2,4,5,6,7,8,9,12,13
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 -บ้านเสียวหมู่ที่14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องสิมหมู่3-บ้านเสียวหมู่14
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9,12,13
ประกาศเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่2,4,5,6,7,8,9,12,13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่15
ประกาศยกเลิกโครงการถนน คสล.หมู่ที่15
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่2,4,5,6,7,8,9,12,13
กำหนดเวลาในการชำระภาษี2558
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี2558
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี2558-2560
ประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนา2558
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี
ประกาศใช้แผนสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนา2559-2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ2558
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2559
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูลการก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา ลว.1 มิ.ย. 59
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 1 มิ.ย. 59
แบบ ทร.5 ลว.13 พ.ค. 59
แบบ ทร.4 ลว. 13 พ.ค.59
ใบแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และเวลาเสร็จ ลว.13 พ.ค.59
ตารางแสดงงบประมาณจัดสรรในการก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา 13 พ.ค.59
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หลุบเลา ลว. 13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e01/2559 7-12
เอกสารประกอบการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e01/2559 1-6
รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง
แบบ ปร 5
แบบ ปร4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา
ประกาศ อบต.หลุบเลา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หลุบเลา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58


Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
โทร.042-099707