Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  O38document_merged

รายงานผลการดำเนินการป้องดันการทุจริตประจำปี 2566  

รายงานผลการดำเนินการป้องดันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) เอกสาร 33(6)

รายงานผลการดำเนินการป้องดันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) เอกสาร33(1)

 

บันทึกรายงานผลการดำเนินการป้องดันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 

บันทึกรายงานผลการดำเนินการป้องดันการทุจริตประจำปี 2567 (รอบ 12 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม