Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหล่มหมู่ที่ 5 -บ้านชลประทานหมู่ที่ 13 ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหล่มหมู่ที่ 5 -บ้านชลประทานหมู่ที่ 13 ฯประกาศ 1

ติดต่อสอบถาม