Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

NO GIFT POLICY

ข้อ 031  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (์No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ปี 2566 31ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ข้อ 032   การสร้างวัฒนธรรม (์No Gift Policy)524923

ข้อ 033  รายงานตามนโยบาย (์No Gift Policy) 524936

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ⇓ ⇓

ติดต่อสอบถาม