Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

NO GIFT POLICY

026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

027 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

028  รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

 

ข้อ 031  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (์No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ปี 2566 31ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ข้อ 032   การสร้างวัฒนธรรม (์No Gift Policy)524923

ข้อ 033  รายงานตามนโยบาย (์No Gift Policy) 524936

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ⇓ ⇓

ติดต่อสอบถาม