Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ติดต่อสอบถาม