Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256634การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

ติดต่อสอบถาม