Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

รายงานการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม ประจำปีงบวประมาณ ๒๕๖๖

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม