Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกองช่าง การก่อสร้างอาคาร

ตัวอย่างการกรอกคำขอ

ex-คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม