Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงาน

010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ITA_merged

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา คู่มือนักวิชาการ_merged

คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน ilovepdf_merged

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม