Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงสร้างการบริหารงาน


นางสาวณิชพลัฎฐ์  อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-609-9891

นางสาวดนิตา   สีดามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-634-6451

นางสาวธันย์ภัคนันท์  สายสุรีย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-059-1818

นางนวลละมัย  แสงผา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-846-6022

นางสาวดนิตา  สีดามาตย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-634-6451

 

ติดต่อสอบถาม