โครงสร้างการบริหารงาน


นางสาวณิชพลัฎฐ์  อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-609-9891

นางสาวต้องใจ   สีดามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-634-6451

นางสาวธันย์ภัคนันท์  สายสุรีย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-059-1818

นางนวลละมัย  แสงผา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-846-6022

นายทรงยศ  ทัศคร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-942-4064