Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind) เลขที่ 02/256

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind)          เลขที่ 02/256ประกาศ  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ติดต่อสอบถาม