Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ร่วมแสดงนวัตกรรมงานอาชีพ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

ร่วมกิจกรรมออกจัดนิทรรศการงานส่งเสริมอาชีพ กลุ่มotop ตำบลหลุบเลา ได้แก่กลุ่มจักรสานตระกร้า กลุ่มสบู่ไพรนารี กลุ่มdiy ล้อยางคืนชีพ กลุ่มผลไม้ สละ เงาะ มังคุคทุเรียนกลุ่มผักปลอดสาร กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

ติดต่อสอบถาม