Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครรับรองประจำปีงบประมาณ 2564

CCF08042565ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครรับรองประจำปีงบประมาณ 2564

ติดต่อสอบถาม