Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566(รอบ 6 เดือน)037document

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม