Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่ https://www.loublao.go.th/menu/6981/

คู่มือ eservice หลุบเลา
บริการออนไลน์ e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

ติดต่อสอบถาม