หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพิมพ์ปวีณ์  คำศรีพล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ