Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหลุบเลา ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบเลา

หมู่ที่  ๒  บ้านหลุบเลาน้อย

หมู่ที่  ๓  บ้านฮ่องสิม

หมู่ที่  ๔  บ้านด่านตึง

หมู่ที่  ๕  บ้านหล่ม

หมู่ที่  ๖  บ้านจัดระเบียบ

หมู่ที่  ๗  บ้านกกแต้

หมู่ที่  ๘  บ้านน้อยโนนสวรรค์

หมู่ที่  ๙  บ้านฮ่องสิมพัฒนา

หมู่ที่  ๑๐  บ้านหลุบเลาพัฒนา

หมู่ที่  ๑๑  บ้านหลุบเลา(น้อยตาจี)

หมู่ที่  ๑๒  บ้านภูน้อยพัฒนา

หมู่ที่  ๑๓  บ้านชลประทาน

หมู่ที่  ๑๔  บ้านเสียวพัฒนา

หมู่ที่  ๑๕  บ้านหลุบเลานาจาน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา (เป็น อบต.ขนาดกลาง)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหล่ม  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร 042-099-707 ,042-099785

ลักษณะภูมิประเทศ

                   ภูมิประเภทของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มภูเขา(เทือกเขาภูพาน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๔๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๕๐ %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๑๐%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

          ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและภาคการเกษตรของประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  10 องศา

ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำจากเขื่อนน้ำพุง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับบางหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหลุบเลา และมีลำห้วยหลายสายที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน และแหล่งน้ำจากใต้ดินข่อนค้างน้อย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขา จึงทำให้แหล่งน้ำที่จะใช้ในการอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพื้นที่ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หลายแห่งให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รายละเอียดของแหล่งน้ำของตำบลมีดังนี้

ลำห้วย           ๔๑      แห่ง                        บ่อบาดาล        ๒๔      แห่ง

          อ่างเก็บน้ำ        ๓        แห่ง               ฝาย               ๘๒      แห่ง

          บึงหนองและอื่น  ๑๒      แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำหลุบเลาเป็นที่ราบภูเขาจึงทำให้มีพื้นที่ป่าค่อนข้างมาก  แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ถูกทำลายจึงเหลือน้อยในปัจจุบัน  สาเหตุหลักที่ป่าไม้ถูกทำลายเนื่องมาจาก  การบุกรุกเพื่อทำการเกษตร เช่น ปลูกยาพารา มันสำปะหลัง  ฯลฯ แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา คสช. ก็ให้หน่วยงานราชการยึดคืนผืนป่าที่ทำการบุกรุกกลับคืนมาและปลุกป่าทดแทน

ด้านการเมือง/การปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีเขตการปกครองทั้งหมด  15 ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนๆละ  2  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างของตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  –  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023  คน  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต.       3,681   คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต.  3,681 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   5,023  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.28  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาของคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา แบ่งส่วนการปกครองมาจากตำบลสร้างค้อ และตำบลโคกภู เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นเขตการปกครองของอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอภูพาน  มีอาณาเขตติดกับอำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  ห่างจากจังหวัดสกลนคร  ๔๐  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูพาน  ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา  บางส่วนของพื้นที่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงชมพูพาน  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหล่ม ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

 

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีพื้นที่โดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ เทศบาลตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว  อำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้             ติดต่อกับ  เขตอำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสร้างค้อ  อำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม