Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 67 ITA-o16 24042567

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 66 ITA-o1724042567

 

 

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 65

 

 

ติดต่อสอบถาม