Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ทำเนียบโทรศัพท์

กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุบเลา

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 บ้านหลุบเลา นายบรรทม  พรมสาขา ณ สกลนคร 061-402-5412
2 บ้านหลุบเลาน้อย นายวสันต์  หงษ์วิเศษ 082-852-8355
3 บ้านฮ่องสิม นายพิรม  บุตรดี 080-157-1979
4 บ้านด่านตึง นายปิยะ  ภูเเข็ง 064-410-9076/096-769-3449
5 บ้านหล่ม นายสนิท  โวหารลึก 096-271-6656
6 บ้านจัดระเบียบ นายศิริ  โสภาเพชร 093-508-3548
7 บ้านกกแต้ นายอุดม  วันทา 093-245-5713
8 บ้านน้อยโนนสวรรค์ นายวินัย   ขันคำ (กำนัน ต.หลุบเลา) 093-328-5191
9 บ้านฮ่องสิมพัฒนา นายประวิน   จันสิมมา 085-743-0974
10 บ้านหลุบเลาพัฒนา นายสุคิด  กิ่งพรมภู 063-974-9342
11 บ้านหลุบเลา(น้อยตาจี) นายกองสืบ  ชูขึ้น 063-974-9342
12 บ้านภูน้อยพัฒนา นายสว่าง  แก้วอุดร 089-862-9803
13 บ้านชลประทาน นายไวพจน์  กิติผง 093-538-1522
14 บ้านเสียวพัฒนา นายณรงค์   ภูคงกิ่ง 088-515-4062
15 บ้านหลุบเลานาจาน นายเทิน  เลานวดวัน 061-113-8573
ติดต่อสอบถาม