Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม ปี 2565

ประมวลจริยธรรมฯ ประจำปี 2565 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ปี 2565

 

 

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม UserFiles/files/381.pdf  UserFiles/files/182 5.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมฯ UserFiles/files/382.pdf

โครงการจริยธรรมฯ UserFiles/files/383.pdf

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต UserFiles/files/384.pdf

ภาพกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต UserFiles/files/385.pdf

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมฯ UserFiles/files/386.pdf

รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสร้ิมสร้างฯ UserFiles/files/387.pdf

แจ้งปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันเพื่อเป็นมาตรการและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ UserFiles/files/388.pdf

ข้อบังคับว่าด้วนจรรยาบรรณของข้าราชการฯ>>>>>UserFiles/files/038.pdf

ประมวลจริยธรรมฯประจำปี 2562 UserFiles/files/184.pdf

038(64) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรUserFiles/files/3864.pdf

038 (64) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

ติดต่อสอบถาม