คำสั่งต่าง/หนังสือสั่งการๆ

∇ คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

1. คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

2. คำสั่ง ปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วน

3. คำสั่ง รักษาราชการแทน ปลัด

4. คำสั่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ

5. ปลัด มอบงาน รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปจ.2564

6. คำสั่ง การมอบหมายภายใน อบต.หลุบเลา

6.1 คำสั่ง การมอบหมายภายใน สป.

6.2 คำสั่ง การมอบหมายภายใน คลัง

6.3 คำสั่ง การมอบหมายภายใน ช่าง

6.4 หน่วยตรวจสอบภายใน 2564