Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 เอกสาร_merged

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 รายข้อมูลสถิติการให้บริการไตรมาส 2

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 รายข้อมูลสถิติการให้บริการไตรมาส 1

 

https://www.loublao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/เอกสาร-15.pdf

https://www.loublao.go.th/wp-content/uploads/2022/01/เอกสาร-14.pdf

ติดต่อสอบถาม