Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดบัญญัติ ปี65

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อบัญญัติ ปี66

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียดข้อบัญญัติ ปี67

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อบัญญัติเพิ่มเติม(ฉบับที่2)ปี 66

ติดต่อสอบถาม