Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ปี๒๕๖๖

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)

ติดต่อสอบถาม