แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส๓(เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๕)

รายงานรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาส ไตรมาส2