กองช่าง

กองช่าง

นายทรงยศ  ทัศคร
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายประสิทธิ์  ภูเเพง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายวิทย์   แสงเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมนตรี  เสนาผล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระพล  โวหารลึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

 

นายทรงพล  ศรีมุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 

 

นายเจริญพร  ปีลี
คนงาน