Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

กองช่าง

กองช่าง

(นางสาวต้องใจ  สีดามาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายประสิทธิ์  ภูเเพง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายมนตรี  เสนาผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 


นายอาทิตย์  อัลคาร์ล่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิทย์  แสงเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวีระพล  โวหารลึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทรงพล  ศรีมุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเจริญพร  ปีลี
คนงาน
ติดต่อสอบถาม