กองคลัง

กองคลัง

นางนวลละมัย   แสงผา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฎฐ์วรันธร  คำศรีพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์   คุ้มหินลาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายอนุชัย  วรรณทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายญาณพจน์  วรรณศิลป์
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นางสาววงผกา  แสงสุริวงค์
พนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้