Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.

นางสาวธันย์ภัคนันท์   สายสุรีย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธัญเทพ  ทองส่งโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิมล  คำศรีพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสราญรัตน์   บุ่งเสน่ห์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาววิมล  คำศรีพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายกรกต  มหามาตร
นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวจงรักษ์  จงใจสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณะลาฤทธิ์  แสงสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางลำใย  ยมสีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางบัวพัน  สุขเสน
ครู ชำนาญการ (คศ.2)

นางวิญาดา  อินลี
ครู (คศ.1)

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

นางสาวชวนชิด  ไชยรบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกิตติยา   ผายทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางพาภรณ์   บูชาทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรศักดิ์  แสนสำอางค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาภรณ์  ผาบแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเดือนเพ็ญ  นวลตาล
คนงาน

นางสาวอัจฉราพรรณ  เพ็งลุน
คนงาน

นายกฤษฎา  จันทไทย
พนักงานขับรถยนต์

นายวศิลป์   เกลี้ยงกลิ่น
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ

นายศรชัย  ปีลี
พนักงานดับเพลิง
 

 

 

 

 

 

นายภานุพงษ์  หงษ์ตาใน
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)
นายพรรัตน์   หลินภู
พนักงานกู้ชีพ
นายอานนท์   คะแก้ว
พนักงานกู้ชีพ
นายสิทธเดช  พิษสุวรรณ
พนักงานกู้ชีพ
นายวุฒิศักดิ์  อินทรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายศรราม  บุญกระจ่าง
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุทัศน์  งามแสง
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุดสาคร  ผิวหอม
คนสวน

นางเข็มพร  เลานามสิงห์
แม่บ้าน

นางสาวกาญจนา ศรีบัวชุม
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม