สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.

นางสาวธันย์ภัคนันท์   สายสุรีย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธัญเทพ  ทองส่งโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิมล  คำศรีพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสราญรัตน์   บุ่งเสน่ห์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นิติกร

นางสาววิมล  คำศรีพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชยาภา   ริกำแง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณะลาฤทธิ์  แสงสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 

 


นางมลิวัลย์  วงค์สีดา
ครู
นางลำใย  ยมสีดำ
ครู ชำนาญการ

นางบัวพัน  สุขเสน
ครู ชำนาญการ

นางวิญาดา  อินลี
ครู

นางสาวชวนชิด  ไชยรบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางกิตติยา   ผายทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันเพ็ญ   อัครพิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพาภรณ์   บูชาทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกฤษฎา  จันทไทย
พนักงานขับรถยนต์

นายวศิลป์   เกลี้ยงกลิ่น
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ

นายศรชัย  ปีลี
พนักงานดับเพลิง
นางสาวศุภญา  บูชาทิพย์
พนักงานปฏิบัติงานธุรการ
นายภานุพงษ์  หงษ์ตาใน
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)
นายพรรัตน์   หลินภู
พนักงานกู้ชีพ
นายอานนท์   คะแก้ว
พนักงานกู้ชีพ
นายสิทธเดช  พิษสุวรรณ
พนักงานกู้ชีพ
นายวุฒิศักดิ์  อินทรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวุฒิศักดิ์  อินทรสิทธิ์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุทัศน์  งามแสง
พนักงานประจำรถขยะ
น.ส.หทัยกาญจน์  เถาวัลราช
คนงาน
นางสาวสุภาภรณ์  ผาบแก้ว
คนงาน
นายสุดสาคร  ผิวหอม
คนสวน
นางเข็มพร  เลานามสิงห์
แม่บ้าน