Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สมาชิกสภา อบต.

นายสัญญา  คุณศรีเมฆ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
โทร.  093-114-1444 , 093-456-148

7


นายสุวรรณ์   จ่าแท่นธะรัง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
โทร. 093-061-1823

นางสาวนพวรรณ  สีชุม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร.061-206-7406 

นายลับ  ภูโคกยาว
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร.061-113-8571     

นางยุพิน   มารุตพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร.093-090-0274

 นายกฤษณะ  ฝายทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร.064-329-7284 

นายกฤฎา  พระไตรราช
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร.095-671-9528   

นายสมไชย   บำรุงวงศ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร.084-420-7305

นายหนูไพร  พันโยศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร.089-232-6557   

นางจารุณี  ยังแสนภู
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร.089-232-6557   

นายรัตนพล   ชีแพง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร.089-232-6557   

นายสมโภชน์  ครุฑสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร.081-799-9722   

นางสาวอุทอน  อรรคแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร.090-354-9341

นางคำบู่   เทพจิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร.065-094-9331

นางอมรรัตน์   บัวกมล
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร.085-508-7019
ติดต่อสอบถาม