Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะผู้บริหาร


นายโสวัฒน์  ลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
โทร.065-040-6336

นายสมาน เกลี้ยงกลิ่น
รองนายกฯ อบต.
โทร.093-092-1258

นายทวีชัย  ผาบแก้ว
รองนายกฯ อบต.
โทร.084-072-9091

นางผ่องศรี  ผาบแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
โทร. 082-581-8277
ติดต่อสอบถาม