Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

นโยบายการบริหาร

วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
“ตำบลหลุบเลาน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา ๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
” และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ดังนี้
 พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
     พันธกิจที่ ๑.  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง สุขภาพดีถ้วนหน้า
     พันธกิจที่ ๒.  ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เกี่ยวกับโบราณสถานที่มีอยู่ในสังคมให้รู้สึกเกิด  
                       ความหวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณี
     พันธกิจที่ ๓. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน
     พันธกิจที่ ๔. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                       พัฒนาด้านพื้นฐานการสัญจรไปมาให้มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
     พันธกิจที่ ๕.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     พันธกิจที่ ๖.  ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     พันธกิจที่ ๗.  ดูแลผู้สูงอายุและผู้ พิการ
     พันธกิจที่ ๘.  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา  ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
     พันธกิจที่ ๙.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     พันธกิจที่ ๑๐. ส่งเสริมการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และฟื้นฟูป่าเสื่อม 
                 โทรม  สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
     ๑. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสูงขึ้น และมีความรู้สึกรัก  หวงแหนสมบัติของ 
          ส่วนรวม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
     ๒.  ประชาชนมีความรู้และทัศนะคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
     ๓.  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน  และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน
     ๔.  ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างสะดวกสบาย
     ๕.  มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกครัวเรือนและใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสะดวก
     ๖.  ผู้สูงอายุและผู้   พิการได้รับการดูแล
     ๗.  เพื่อให้เด็กได้รับความรู้  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
                   แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบการับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
                                – พัฒนาคนและส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง
                                – พัฒนาและส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
                                – เสริมสร้างสมรรถนะชุมชนเข้มแข็ง
                                – ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
                                – พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                   แนวทางการพัฒนา
– ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
                                    – พัฒนาระบบไฟฟ้า
                                – พัฒนาระบบการสื่อสาร
                                – พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
                                – พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                   แนวทางการพัฒนา
– พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
                               – พัฒนาแหล่งที่ดินทำกิน
                               – พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม
             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและบุคลากรองค์การ    บริหารส่วนตำบลหลุบเลา
                               – ส่งเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมาภิบาล
ติดต่อสอบถาม