ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

@ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเล อำเภอ ภูพาน จังหวัดสกลนคร, 47180
โทรศัพท์/ โทรสาร. 042-099707