Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link :
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
Link :
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link :
หัวข้อ : 4.ข้อมูลการติดต่อ
Link :
หัวข้อ : 5.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link :
หัวข้อ : 6.Q&A
Link :
หัวข้อ : 7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link :
หัวข้อ : 8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Link :
หัวข้อ : 9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link :
หัวข้อ : 10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Link :
หัวข้อ : 11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
Link :
หัวข้อ : 12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
Link :
หัวข้อ : 13.E-Service
Link :
หัวข้อ : 14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link :
หัวข้อ : 15.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link :
หัวข้อ : 16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link :
หัวข้อ : 17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
Link :
หัวข้อ : 18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link :
หัวข้อ : 19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Link :
หัวข้อ : 20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Link :
หัวข้อ : 21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
Link :
หัวข้อ : 22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link :
หัวข้อ : 23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
Link :
หัวข้อ : 24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link :
หัวข้อ : 25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link :
หัวข้อ : 26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
Link :
หัวข้อ : 27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
Link :
หัวข้อ : 28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
Link :
หัวข้อ : 29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
Link :
หัวข้อ : 30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
Link :

 

ติดต่อสอบถาม