Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link :
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
Link :
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link :
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link :
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
Link :
หัวข้อ : 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Link :
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link :
หัวข้อ : 8.Q&A
Link :
หัวข้อ : 9.Social Network
Link :
หัวข้อ : 10.แผนการดำเนินงานประจำปี
Link :
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
Link :
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link :
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Link :
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Link :
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Link :
หัวข้อ : 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Link :
หัวข้อ : 17.E-Service
Link :
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Link :
หัวข้อ : 19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
Link :
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Link :
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Link :
หัวข้อ : 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Link :
หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Link :
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
Link :
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link :
หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link :
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link :
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
Link :
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link :
หัวข้อ : 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link :
หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
Link :
หัวข้อ : 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Link :
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link :
หัวข้อ : 34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
Link :
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Link :
หัวข้อ : 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
Link :
หัวข้อ : 37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Link :
หัวข้อ : 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Link :
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link :
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
Link :
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
Link :
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link :
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link
ติดต่อสอบถาม