Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประชาสัมพันธ์ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว)

ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 

ติดต่อสอบถาม