Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านหลุบเลาหมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร- บ้านนางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านหลุบเลาหมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร- บ้านนางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ

ติดต่อสอบถาม