Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านหลุบเลาหมู่ที่ 1 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร-บ้านนางาม หมู่ที่10 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านหลุบเลาหมู่ที่ 1 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร-บ้านนางาม หมู่ที่10 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถาม