Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต.หลุบเลา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 กรกฎาคม 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนต่อไป

+++ โดยสามารถร่วมทำแบบสำรวจผ่าน Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66 หรือแสกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้

+++ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถาม