Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุบเลา การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด

เนื่องจากในช่วงนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดภาครียนของสถานศึกษาซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคมีอ เท้า ปาก จึงทำให้เกิดการระบาดของโรค มือ เท้า ปากเป็นวงกว้างในสถานศึกษาและชุมชน งานสาธารณสุข  สำนักปลัด อบต.หลุบเลา จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ดังนี้
1. การเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองผู้ป่วยเมื่อพบเด็กนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลหรือในชุมชนเป็นกลุ่มก้อนด้วยอาการเดียวกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2.การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ได่แก่
2.1 การทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้
2.2 มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สารารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบโดยเร็ว
2.3 หมั่นสังเกตอาการเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีตุ่มหรือไม่มีตุ่มที่มือหรือเท้า ซึม ซักเกร็ง หรือมีอาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อใบระบบประสาทส่วนการควรรีบพาไปพบแพทย์ และควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม