Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลุบเลา ประจำปี 2566

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค (ขยับกาย สบายใจ ปลอดภัยโรค)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย สถานประกอบการปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปี 2566

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ในวัยรุ่น ปี2566

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน

โครงการหนูน้อยฟันดี ปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิชในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

โครงการส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โครงการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการมหกรรม เดิน-วิ่ง สร้างสุขภาพวิถีชุมชน ปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือนแบบเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ปีงบประมาณ 2566

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ปีงบประมาณ2566

โครงการพัฒนาร่วมใจซันไลต์สมุนไพรล้างพิษ บ้านฮ่องสิม ม.3

โครงการเฝ้าระวังตรวจสารพิษในเลือด บ้านด่านตึง ม.4

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บ้านหล่ม ม.5

โครงการล้างมือด้วยสบู่เหลวสมุนไพร บ้านจัดระเบียบ ม.6

โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง บ้านกกแต้ ม.7

โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกร ใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมี ของเกษตรกร 

บ้านน้อยโนนสวรรค์ ม.8

โครงการสบู่รางจืดอาบน้ำล้างสารพิษ บ้านฮ่องสิมพัฒนา ม.9

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการกินลด หวาน มัน เค็ม บ้านภูน้อยพัฒนา ม.12

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย บ้านชลประทาน ม.13

โครงการอบรมจัดทำยาหม่องและน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ บ้านเสียวพัฒนา ม.14

โครงการสร้างรอยยิ้มสุขใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2566 (โซนหลุบเลา)

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โซนฮ่องสิม)

โครงการเด็กปฐมวัยห่างไกลโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ

โครงการโรคติดต่อในเด็ก รู้เร็วรักษาไว (โรคติดต่อเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส “RSV”,โรคมือ เท้า ปาก,โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสม่า,โรคท้องเสียจากการติดเชื้อโนโรไวรัส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม