Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 OTOP

โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 OTOP 

กิจกรรมทำขนมแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร

(ขนมคอนเฟลกธัญพืชและเครปเค้กผลไม้) 

เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้แก่ประชาชนผู้สนใจผู้มีรายได้น้อยและเยาวชนในตำบลหลุบเลาจำนวน 40 คน

 ปีงบประมาณ2566 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม อบต.หลุบเลา 

 โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หลุบเลา


ติดต่อสอบถาม