Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

อบต.หลุบเลา เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉิน ณ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา

16-02-66 อบต.หลุบเลา เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับลูกเสือสามัญ 

ณ  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม