Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

อบต.หลุบเเลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566

อบต.หลุบเเลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2566

(16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ)

ติดต่อสอบถาม