Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครรับรอง ปี2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครรับรอง ปี2565

ติดต่อสอบถาม