Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2566  วันพฤหัสบดีที่ 19  มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม