ไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคงของชาติ

อบต.หลุบเลา เข้าร่วมอบรมไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคงของชาติ รุ่นที่1/2565 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ