ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

คลิกตรงนี้นะครับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖