ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยพ่น หมู่ที่ ๒ บ้านหลุบเลาน้อย ตำบลหลุบเลา ขนาดสันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 ลำห้วยพ่น หมู่ที่ 2