ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาประจำปี 2565

⇒⇒ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี  2565 (22/8/2565)

 

⇒⇒ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 (17/8/2565)

 

 

⇒⇒ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (11/8/65)