Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปี 2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ  2565

วันนี้  25  กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงแรมสกลแกรนด์ฯ

ติดต่อสอบถาม